UP Game

โครงการ : โครงการกีฬาน้องใหม่นิสิตคณะแพทยศาสตร์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 12.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ หรือ การแข่งขันกีฬา UP Game/Spirit Cheer เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตต่างคณะ และส่งเสริมความสามารถในด้านกีฬา และด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพลังของกองเชียร์และผู้นำเชียร์ ซึ่งรวมถึงการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ของนิสิต เพื่อส่งเสริมให้นิสิตห่างไกลยาเสพติด ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการกีฬาน้องใหม่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ขึ้น เพื่อสนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประจำปี 2562 ขึ้น ดังนั้น

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนิสิตคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 2) เพื่อส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนิสิต 3) เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กองเชียร์และผู้นำเชียร์

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การแข่งขันกีฬา

เป้าหมายผลผลิต :

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่ดี และเกิดความรักสามัคคีในกลุ่มคณะ

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง