ค่ายหมอยาอาสาพัฒนา

โครงการ : ค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 9.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเภสัชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อนิสิตจะได้รู้จักการมีจิตอาสาสามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

1.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับบุคคลหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ส่งเสริมและปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ร่วมพัฒนาโรงเรียน บริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การกีฬาให้แก่นักเรียน

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ จังหวัดพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง