รับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการ : รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การประชุมวิชาการระดับชาติ)
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 4.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักการและเหตุผล :

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พะเยา)

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ลาน ฮ. มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง