ค้นหาสุดยอดเภสัชกรแห่งภูกามยาว

โครงการ : กิจกรรมวิชาการ (PCE) ครั้งที่6
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 2.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเภสัชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะทางด้านการสัมภาษณ์และการให้คำปรึกษาผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นิสิตมีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

CE 11206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง