สนับสนุนชมรมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ : โครงการสนับสนุนชมรมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 10.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้นำความรู้ในห้องเรียนมาเรียนรู้ชุมชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากพื้นที่จริง

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ค่ายวิชาการและนันทนาการ

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่จริง

สถานที่จัดกิจกรรม :

โรงเรียนบ้านผาฮาว ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง