สานฝันปันน้ำใจ

โครงการ : โครงการสานฝันปันน้ำใจ ปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 10.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ในห้องเรียนไปปฏิบัติในพื้นที่จริง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้นิสิตนอกห้องเรียน

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ค่ายอาสา

เป้าหมายผลผลิต :

นิสิตสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่จริงได้

สถานที่จัดกิจกรรม :

โรงเรียนบ้านดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง