ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์

โครงการ : ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 16.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

ด้วยศธ 04266.27/1438 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4 สำหรับห้องเรียนพิเศษ ESMP โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ จนประาสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง