มหกรรมกีฬาและประกวดผู้นำเชียร์

โครงการ : มหกรรมกีฬาและประกวดผู้นำเชียร์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะนิติศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคณะ ก่อให้เกิดความสามัคคี และเป็นการแสดงศักยภาพในด้านการเป็นผู้นำ ด้านกีฬา ด้านความคิดสร้างสรรการออกแบบ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นิสิตมีความสามัคคีภายในคณะและมหาวิทยาลัย นิสิตได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรคกิจกรรม

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

แข่งกีฬา ประกวดผู้นำเชียร์และสแตนด์

เป้าหมายผลผลิต :

จำนวนผู้เข้าร่วม 168 คน

สถานที่จัดกิจกรรม :

สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง