เกียรติยศลุกรพีนิติสัมพันธ์

โครงการ : เกียรติยศลุกรพีนิติสัมพันธ์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะนิติศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจใรการเรียนและการทำกิจกรรมให้นิสิต

วัตถุประสงค์ :

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำกิจกรรม

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

มอบเกียรติบัตร มอบเกียรติบัตรเชิดชูนิสตที่สร้างเกียรติคุณมอบติ้งไทด์ให้นิสิตชั้นปีที่3

เป้าหมายผลผลิต :

จำนวนผู้เข้าร่วม 300 คน

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้อง UB005 อาคาร 99ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง