UP Freshmen Spirit Cheer

โครงการ : AHS UP Cheerleader Show Case
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสหเวชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์ให้เยาวชนมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าของการทำงานเป็นทีม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และรู้รักสามัคคี นอกจากนี้ นิสิตที่เข้าร่วมเป็นผู้นำเชียร์นั้น กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้นิสิตเกิดความพัฒนาด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ และในทุกปีจึงมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนผู้นำเชียร์ขึ้น เพื่อให้ผู้นำเชียร์ได้แสดงถึงศักยภาพของตนเอง แสดงถึงความกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณะ เกิดความสามัคคี และเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม และในปีนี้ทางสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเจ้าภาพในการจัดงาน UP Cheerleader Show Case ครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยดังกล่าว คณะสหเวชศาสตร์จึงสนับสนุนและยินดีเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต ได้แก่ ความเป็นผู้มีสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี ร่วมด้วย

วัตถุประสงค์ :

1)เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และแนวทางการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มผู้นำเชียร์ของแต่ละคณะ 2)เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณะ 3)เพื่อแทรกเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิตในกิจกรรม เช่น การประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายภาษาอังกฤษ การสื่อสารของพิธีกร ฯลฯ 4)เพื่อส่งเสริมความมีสุนทรียภาพทางด้านบุคลิกภาพแก่นิสิต 5)เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตคณะสหเวชศาสตร์กับนิสิตคณะอื่นๆ ผ่านกิจกรรมและนันทนาการ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1)การแสดงโชว์ผู้นำเฃียร์ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 2)การแสดงโชว์ส่งมอบและการตอบรับการเป็นเจ้าภาพครั้งถัดไป 3)การนำเพลงสากลมาประยุกต์ใช้ในการแสดง

เป้าหมายผลผลิต :

1)จำนวนของคณะ/วิทยาลัยที่เข้าร่วมการแสดง ไม่น้อยกว่า 10 คณะ/วิทยาลัย 2)คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 3)คะแนนการประเมินตนเองเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อคุณภาพของการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์โครงการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้อง UB 002 อาคารื 99 ปี

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง