โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (กิจกรรม UP Spirit Cheer 2018)

โครงการ : โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (กิจกรรม UP Spirit Cheer 2018)
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 8.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

วิทยาลัยการศึกษา

หลักการและเหตุผล :

วิทยาลัยการศึกษามีนโยบายในการพัฒนานิสิตของวิทยาลัยการศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้นิสิตมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตเอง ที่ต้องปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะทำให้นิสิตปรับตัวได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์ตรงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ คือ เป็นผู้ที่มีสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี ส่งผลให้นิสิตเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ มีคุณธรรมจริยธรรม, มีความรู้, มีทักษะทางปัญญา, มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, เป็นผู้มีที่บุคลิกภาพ สุขภาพ และสุนทรียภาพ ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยการศึกษา มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนิสิต ด้านการเรียน การทำกิจกรรมและการใช้ชีวิต ตลอดจนเป็นตัวแทนนิสิตในการทำงานร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาและมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงและสามารถพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบได้ และส่งเสริมให้นิสิตเป็นครูที่ดีในอนาคต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ดีงาม และเพื่อให้การพัฒนานิสิตในด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ฝ่ายกิจการนิสิต จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา” ขึ้น เพื่อใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์นิสิตตรงตามอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2. เพื่อให้นิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ด้าน 3. เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ และการวางแผนในการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป็นกิจกรรมฝึกซ้อม Spirit Cheer เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม UP Spirit Cheer 2018

เป้าหมายผลผลิต :

นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 250 คน

สถานที่จัดกิจกรรม :

สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง