UP Game

โครงการ : รวมพลัง UP Game
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสหเวชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

โครงการ รวมพลัง UP Game เป็นโครงการแข่งขันกีฬาของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกชั้นปี ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยงานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพของกองกิจการนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ ทุกคณะวิชา/ วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยพะเยาจะส่งนิสิตเข้าร่วมพิธีเปิด การเดินขบวน การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การประกวดกองเชียร์ การประกวดผู้นำเชียร์ เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างนิสิตคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้นิสิตที่มีความสามารถทางกีฬาได้แสดงศักยภาพทางกีฬา ส่งเสริมบุคลิกภาพโดยมีต้นแบบจากผู้นำเชียร์และตัวแทนดาว-เดือนจากคณะต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดสุนทรียภาพจากการได้ร่วมทำกิจกรรมร้องเพลงเชียร์คณะต่างๆกันอย่างสนุสนาน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยดังกล่าว คณะสหเวชศาสตร์จึงส่งนิสิตเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต ได้แก่ ความเป็นผู้มีสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี ร่วมด้วย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดี 4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีสุนทรียภาพ 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตคณะสหเวชศาสตร์กับนิสิตคณะอื่นๆ ผ่านกิจกรรมและนันทนาการ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1. ส่งตัวแทนนักกีฬาที่เป็นนิสิตคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 2. การประกวดกองเชียร์และการประกวดผู้นำเชียร์ 3. การนำเพลงสากลมาประยุกต์ใช้ในการแสดง

เป้าหมายผลผลิต :

1. จำนวนของประเภทกีฬาที่นิสิตคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 3 ประเภท 2. จำนวนครั้งของการทำผิดกฎกติกาการแข่งขัน น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนนัดการแข่งขันทั้งหมด 3. คะแนนการประเมินตนเองเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อคุณภาพของการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์โครงการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

สถานที่จัดกิจกรรม :

สนามกีฆฬามหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง