สานสัมพันธ์น้องพี่

โครงการ : ความสัมพันธ์และปลาท่องโก๋
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เข้าร่วม กิจกรรมความสัมพันธ์และปลาท่องโก๋ จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นิสิตใหม่จะได้เข้าร่วม เมื่อเข้าสู่รั้วคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาโดยนิสิตมาจากต่างสถานที่ และมีอุปนิสัยต่างกัน เมื่อมาอยู่ร่วมกันจึงต้องอาศัยการปรับตัว ทั้งต่อสถานที่และเพื่อนใหม่ เพื่อช่วยในการปรับตัว รวมทั้งปลูกฝังความรักในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้นคณะทันตแพทยศาสตร์จึงได้จัดโครงการความสัมพันธ์และปลาท่องโก๋ให้กับนิสิต เพื่อได้รู้จักสถานที่ต่างๆและฝากตัวเป็นลูกพระนเรศวร และยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่รุ่นน้อง

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัย 2.เพื่อให้นิสิตเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

กิจกรรมที่ 1 คือ เดินชมสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมที่ 2 คือ สักการะองค์สมเด็จพระนเรศวร

เป้าหมายผลผลิต :

ปริมาณ : ร้อยละ 70 คุณภาพ : ร้อยละ 70

สถานที่จัดกิจกรรม :

ณ ลานพระนาคปรก ส.ธ.พระพุ?ธรูปประจำมหาวิทยาลัย

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง