บวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โครงการ : พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร มหาราช
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมกลางปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง