ทำบุญประจำปีคณะ

โครงการ : โครงการทำบุญปีใหม่และเชื่อมสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 2.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักการและเหตุผล :

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการทำบุญปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นเพื่อให้บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีโอกาสทำบุญ ถวายสังฆทาน รับฟังธรรม นั่งสมาธิภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนำ และธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมให้บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความสามัคคี มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีกิจกรรมพบปะพูดคุยและรับฟังโอวาทจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

วัตถุประสงค์ :

8.1) เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 8.2) เพื่อให้บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีโอกาสทำบุญ ถวายสังฆทาน รับฟังธรรม นั่งสมาธิภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนำธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน 8.3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความสามัคคี มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ทำกิจกรรมร่วมกันร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ฟังเทศน์

เป้าหมายผลผลิต :

ปริมาณ : บุคลากร จำนวน 70 คน นิสิต จำนวน 300 คน มากกว่าร้อยละ 80 คุณภาพ : คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดดำเนินงานโครงการ มากกว่า 3.51 จาก 5 เวลา : ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด มากกว่าร้อยละ 80

สถานที่จัดกิจกรรม :

ลาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง