นิสิตทันตแพทย์จิตอาสา

โครงการ : นิสิตทันตแพทย์จิตอาสา
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 24.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

สำหรับการเรียนรู้ของนิสิตเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพตลอดจนนำความรู้ออกไปสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อตนเองและสังคมโดยรวมได้นั้น จำเป็นต้องมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่างๆด้วย ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้นิสิตได้มีความรู้ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น และกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมจำทำให้นิสิตได้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองละสังคมมากขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้นิสิตรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักแก้ปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม อันก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 2.เพื่อให้นิสิตเกิดจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบในสังคม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 3.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาให้รู้จักแพร่หลายมากขึ้น 4.เพื่อให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดานได้รับโอกาสและได้รู้จักการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

กิจกรรมที่ 1 คือ ให้นิสิตชั้นปีที่1 คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนและครู โรงเรียนบ้านสถาน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กิจกรรมที่ 2 คือ การปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและสนามเด็กเล่น

เป้าหมายผลผลิต :

ปริมาณ : จำนวนจิตอาสา (นิสิตชั้นปีที่1 คณะทันตแพทยศาสตร์) ร้อยละ 70 คุณภาพ : ความมีจิตอาสาของนิสิต ร้อยละ 70

สถานที่จัดกิจกรรม :

โรงเรียนบ้านสถาน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง