เสียงสะท้อนจากนิสิต

โครงการ : เสียงสะท้อนของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 5.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

กิจกรรมนิสิต เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสในการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานที่ สถาบันอุดมศึกษาต้องสนับสนุนส่งเสริมและให้ความสำคัญ เพื่อพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาและการประกันคุณภาพ กรรมการสโมสรนิสิต มีหน้าที่ในการดำเนินงานกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ในการจัดโครงการ กิจกรรมนิสิตตลอดปีการศึกษา การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม/โครงการของ นิสิต จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการนิสิตของคณะมีประสิทธิภาพ และจะส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิตมีความเข้มแข็ง เป็นระบบ และมีคุณภาพ นอกจากนี้การส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรม ดำเนินโครงการเองแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเรียนการสอนที่นิสิตประสบปัญหาและเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ได้รับฟังเสียงสะท้อนของนิสิตและหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะ 2. เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของนิสิตในการทำกิจกรรม 3. เพื่อให้นิสิตทุกคนในแต่ละรุ่น มีความตระหนักและเห็นความสำคัญสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือปองดองซึ่งกันและกัน ความรักความสามัคคี

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

กิจกรรมที่1 แถลงผลงานของสโมสรนิสิตในรอบภาคการศึกษาที่1 กิจกรรมที่ 2 ถาม-ตอบปัญหา ของนิสิต

เป้าหมายผลผลิต :

จำนวนร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง