รณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมือง

โครงการ : รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะนิติศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์เครื่องแต่งกายของชนพื้นเมืองในภาคเหนือ และส่งเสริให้นิสิตรู้จักอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นิสิตได้สืบทอดและเผยแพร่ลักษณะและวิถีชีิวิตคนในท้องถิ่นชุมชนภาคเหนือ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

บุคลากรและนิสิตให้ชุดพื้นเมืองทุกวันพฤหัสบดี

เป้าหมายผลผลิต :

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง