ค่ายส่งเสริมคุณธรรมเเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ : ค่ายส่งเสริมคุณธรรมเเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 14.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะศิลปศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

วัดพระธาตุจอมทอง

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง