ญี่ปุ่นวิชาการ

โครงการ : ญี่ปุ่นวิชาการ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะศิลปศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้อง CE11206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง