โครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต

โครงการ : โครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

วิทยาลัยการศึกษา

หลักการและเหตุผล :

วิทยาลัยการศึกษามีนโยบายในการพัฒนานิสิตของวิทยาลัยการศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้นิสิตมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตเอง ที่ต้องปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะทำให้นิสิตปรับตัวได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์ตรงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ คือ เป็นผู้ที่มีสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี ส่งผลให้นิสิตเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ มีคุณธรรมจริยธรรม, มีความรู้, มีทักษะทางปัญญา, มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, เป็นผู้มีที่บุคลิกภาพ สุขภาพ และสุนทรียภาพ สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา เป็นองค์การกลางของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนิสิต ด้านการเรียน การทำกิจกรรมและการใช้ชีวิต ตลอดจนเป็นตัวแทนนิสิตในการทำงานร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาและมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงและสามารถพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบได้ และส่งเสริมให้นิสิตเป็นครูที่ดีในอนาคต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ดีงาม และเพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรนิสิตมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ฝ่ายกิจการนิสิต จึงได้จัดทำ “โครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต” ขึ้น เพื่อให้สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้บทเรียนจากการทำงาน และเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาในระหว่างการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการบริหารงานสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้สโมสรนิสิตเรียนรู้กระบวนการทำงานจากการลงมือปฏิบัติจริง 2. เพื่อให้สโมสรนิสิตเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานได้ 3. เพื่อให้สโมสรนิสิตมีแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการบริหารงานของสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา 4. เพื่อให้สโมสรนิสิตมีความรู้ ทักษะ และการวางแผนในการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

กิจกรรมสโมสรนิสิตที่เน้นการมีส่วนร่วมของนิสิต

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ถนนศรีโคมคำ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง