ทำบุญภายในสาขาวิชา

โครงการ : กิจกรรมทำบุญสาขาสาขาวิชาชีววิทยา
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 4.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา จะดำเนินกิจกรรมสานพันธ์พี่น้อง และทำบุญสาขาสาขาวิชาชีววิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์พี่น้องในสาขาชีววิทยาทั้ง 3 คณะ/วิทยาลัย อันได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเพื่อแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเพื่อแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและเพื่อแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ลานจอดรถหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง