เสียงสะท้อนจากนิสิต

โครงการ : กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 2.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการให้แก่นิสิต นอกเหนือจากหน้าที่ทางด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยและคณะยังมีหน้าที่ในการจัดการบริการด้านต่างๆ และจัดสวัสดิการและดูแลสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต แต่การที่มหาวิทยาลัยและคณะจะเป็นผู้ให้บริการแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีช่องทางให้ผู้รับบริการ คือ นิสิต ได้ร้องเรียนหรือเสนอแนะปัญหาหรือความต้องการ ก็จะทำให้การให้บริการด้านต่างๆ แก่นิสิตอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการและความเป็นจริงแก่สิตในฐานะผู้รับบริการอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดให้มีโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางให้แก่นิสิตในการแสดงความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับบริการด้านต่างๆ สวัสดิการและสิทธิต่างๆ ของนิสิต ที่มหาวิทยาลัยและคณะจัดให้บริการ สร้างสำนึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในสังคม และส่งเสริมการสร้างสรรค์สังคมที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยความเป็นธรรมและการยอมรับในกติกาซึ่งกันและกัน สร้างแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและผลักดันให้นิสิตมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมภายใต้สิทธิและหน้าที่ของนิสิตตามที่มหาวิทยาลัย คณะ และนิสิต ร่วมกันกำหนด รวมถึงเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิตให้แก่ทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมองนิสิตได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ :

9.1 เพื่อเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถนำเสนอ ปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการ สวัสดิการ และสิทธิของนิสิต ต่อมหาวิทยาลัยและคณะฯ ในฐานะผู้จัดบริการต่างๆ ให้แก่นิสิต 9.2 เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิตให้แก่ทางมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของนิสิตได้ดียิ่งขึ้นต่อไป 9.3 เพื่อสร้างสำนึกให้แก่นิสิตในการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในสังคม และยอมรับในกติกา รวมถึงสร้างทักษะการใช้ชีวิตในสังคมภายใต้สิทธิและหน้าที่ของนิสิตตามที่มหาวิทยาลัย คณะฯ นิสิต ร่วมกันกำหนด

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

10.1 รวบรวมข้อมูลปัญหา ข้อร้องเรียนจากนิสิต ผ่านทาง social media, web board, e-mailจดหมายร้องเรียน และการสอบถาม 10.2 การเสวนาและการตอบคำถามจากนิสิต โดยผู้บริหารของคณะฯ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10.3 จัดให้มีจุดรับความคิดเห็น เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเสนอแนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย คณะ และตนเอง

เป้าหมายผลผลิต :

14.1 ผลผลิต (Output) - นิสิตมีช่องทางในการนำเสนอปัญหาและข้อเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการ สวัสดิการ และสิทธิของนิสิต ต่อมหาวิทยาลัยและคณะ - มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาและความต้องการของนิสิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมของนิสิตได้ดียิ่งขึ้น 14.2 ผลลัพธ์ (Outcome) - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนแก่นิสิตตามแนวทางของการประกันคุณภาพทางการศึกษา

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องประชุมเมืองพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง