ค่ายบริการวิชาการเคมี

โครงการ : โครงการค่ายบริการวิชาการเคมี
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 8.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

สาขาวิชาเคมี ได้วางแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีระบบและกลไกด้านการบริการวิชาการตามปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในการดำเนินงานของหลักสูตร ที่พึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการมีส่วนร่วมของนิสิตสาขาวิชาเคมีทุกชั้นปี บุคลกรสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเอาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงสู่ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลกรทุกภาคส่วนของสาขาวิชาเคมี ได้แก่ นิสิตทุกชั้นปี บุคลกรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิต อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เกิดความรัก ความผูกพันธ์ในองค์กรส่งผลต่อความยั่งยืนของสาขาวิชาเคมี อนึ่งการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเคมี นอกจากหลักสูตรจะให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในชั้นเรียนแล้ว การลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการ ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งของการให้นิสิตเกิดการเรียนรู้เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้นิสิตเกิดเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักวิธีการแก้ปัญหา และรู้จักการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อในชุมชนได้ ทำให้นิสิตบรรลุผลการเรียนรู้ทั้งในด้าน specific และ generic outcomes ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นิสิตวางแผน การบูรณาการองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน 2. เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดความรักในองค์กร ส่งผลต่อความยั่งยืนของสาขาวิชาเคมี

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

เป้าหมายผลผลิต :

มีระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 70

สถานที่จัดกิจกรรม :

โรงเรียนบ้านผาลาด ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง