นิสิตช่วยงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

โครงการ : นิสิตช่วยงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เกิดความตระหนกและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้ความสนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป็นกิจกรรมฐาน 7 ฐาน ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานตลอดจนเกิดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เกิดความตระหนกและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้ความสนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้อง UB004 และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัลยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง