งานถวายจุลกฐิน

โครงการ : งานถวายจุลกฐิน(ทอผ้ากฐินทันใจ)
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 8.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานิสิตสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ประกอบด้วยการเป็นผู้ซึ่งคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้นำนิสิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนากลุ่มนิสิตเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนิสิตซึ่งเป็นผู้นำกิจกรรมนิสิต และกลุ่มนิสิตที่มีความประสงค์จะเสริมสร้างศักยภาพตนเอง โดยดำเนินการในรูปของโครงการฝึกอบรม โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวนี้จะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของนิสิตในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนของนิสิต เพื่อตอบสนองทิศทางการดำเนินโครงการดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนแนวทางการพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพและ ขีดความสามารถตามปณิธานของมหาวิทยาลัย นอกจากการดำเนินงานภายในแล้ว อีกส่วนที่สำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จ คือการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมนิสิตให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียน ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งทางด้านกิจกรรมและการศึกษาร่วมกับผู้นำนิสิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งต่างคณะและต่างสถาบัน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนากิจกรรมนิสิตอย่างสร้างสรรค์ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จึงมีกิจกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิทยาศาสตร์ ให้มีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ เหมาะกับการเรียนการสอน และมีที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนิสิต และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแนวทางจิตอาสา ทั้งยังเป็นการสร้างความรัก สามัคคีในสถาบันต่อไป

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

งานถวายจุลกฐิน(ทอผ้ากฐินทันใจ)

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

-

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง