กีฬาภายในคณะ

โครงการ : กีฬาสานสัมพันธ์ "การจัดการการ นิติศาสตร์" ครั้งที่ 2
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 5.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง