กีฬาภายในคณะ

โครงการ : โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และพัฒนาผู้นำนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 16.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

หลักการและเหตุผล :

ในปี พ.ศ.2557 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ การประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และสัตวศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันมีนิสิตมีนิสิตในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ รวมประมาณ 500 คน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ นอกจากในด้านวิชาการ ความประพฤติ การรักษาระเบียบ วินัย ของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว การพัฒนาคุณภาพนิสิตในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตในคณะฯ ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นคณะเกษตรศาสตร์ฯ จึงได้จัดโครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์เกษตรศาสตร์ฯ” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรในคณะเกษตรศาสตร์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และมีเกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อันจะนำมาสู่สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีงามของนิสิต นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนิสิต เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายในคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในการจัดกิจกรรมของนิสิตหัวหน้าผู้ดำเนินการ คือ สโมสรนิสิต ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งโดยเป็นตัวแทนของนิสิตในคณะเกษตรเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ โดยกลุ่มนิสิตที่เป็นกลุ่มผู้นำต้องได้รับการพัฒนาความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะนิสิตที่จะดำรงตำแหน่งนายกสโมสร ซึ่งนิสิตที่อยู่ในกลุ่มผู้นำนิสิตควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับนิสิตอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ และเป็นนิสิตตัวอย่างที่ดีให้กับนิสิตในคณะเกษตรฯ ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้กิจกรรมที่ดำเนินการเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อตัวนิสิตเอง นอกจากนี้ ในการทำงานนั้น นิสิตควรจะเรียนรู้วงจรการบริหารงานคุณภาพ โดยมีการวางแผน (Plan) ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินกิจกรรมของนิสิต และการที่จะได้มาซึ่งแผนการที่สมบูรณ์นั้น ก็ควรจะมีการพิจารณาการวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ก่อนที่จะดำเนินโครงการ (Doing) หรือปฏิบัติตารมแผนงานที่ได้วางไว้อย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง เมื่อทำงานเสร็จแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ (Check) เพื่อที่จะทราบว่าในการดำเนินโครงการนั้นตรงตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งจะต้องหาแนวทางหรือขั้นตอนหรือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในครั้งต่อไป เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ (Action) หรือถ้าไม่มีปัญหาก็สามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ในการทำกิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไป ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดโครงการ พัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งแก่ผู้นำนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อจัดทำแผนกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และ PDCA ให้กับนิสิตของคณะ เพื่อให้นิสิตนำไปใช้ในการทำกิจกรรมของคณะฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรในคณะเกษตรศาสตร์ฯ เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังการ 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นิสิต ระหว่างนิสิตและบุคลากร รวมทั้งคณาจารย์ในคณะเกษตรศาสตร์ฯ 3. เพื่อให้เกิดความสามัคคีของนิสิต บุคลากร และคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ 4. เพื่อให้ผู้นำนิสิตได้มีการจัดกระบวนการทำงานเป็นทีม การสรุปผลการทำงานเป็นทีม 5. เพื่อให้ผู้นำนิสิตได้เรียนรู้เรื่องภาวะการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เพื่อนำไปใช้กับกระบวนการทำงานสโมสรนิสิต

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

- จัดการแข่งขันกีฬาประเภทสากล กีฬาสาบเกตบอล ฟุตซอ วอลเลย์บอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน แข่งวิ่งกระสอบ แข่งกินวิบาก - กิจกรรมประกวดกองเชียร์ ในแต่ละสาขา - กิจกรรม อบรมผู้นำนิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และการสรุปผลการทำงานสโมสรนิสิตและร่างแผนกิจกรรมสโมสรนิสิต ประจำปี 2562

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง