The Physics Meeting Day

โครงการ : กิจกรรม The 4th Physics Meeting Day 2018
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 8.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบันงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการในสาขาวิชาฟิสิกส์ในหลายแขนง เช่น ฟิสิกส์ทฤษฏี ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์ศึกษา เป็นต้น การทำความเข้าใจในเนื้อหาของงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการจึงมีความสำคัญมาก นิสิตจึงต้องมีความสามารถในการทำความเข้าใจในเนื้อหาของบทความทางวิชาการ รายงานผลการวิจัย หรือ การศึกษาอิสระ ฯลฯ เป็นต้น และสามารถนำเสนอและถ่ายทอดให้ผูกฟ้องเข้าใจได้ ซึ่งบทความดังกล่าวเป็นบทความทาง ด้านงานวิจัยที่สำคัญทางด้านฟิสิกส์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการค้นคว้า วิจารณ์ และสรุปใจความสำคัญ ความรู้ที่ได้จากการอ่านบทความทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก กิจกรรม “The 4th Physics Meeting Day 2018” สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีจัดให้มีการจัดประชุมวิชาการในระดับสาขาวิชา เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ระบบและการจัดสัมมนาวิชาการในระดับสากล โดยเป็นทั้งผู้พูดและผู้จัด อาทิเช่น การจัดสถานที่ ตารางการพูด ลำดับงานต่างๆ อย่างไรก็ตามการดำเนินการได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในฟิสิกส์แขนงต่าง ๆ มาเป็นผู้บรรยายเพื่อเปิดโลกทัศน์นิสิต ได้รับความรู้และสามารถใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ มากกว่านั้นมีการเพิ่มเติมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตทุกชั้นปีและอาจารย์ในสาขาวิชาผ่านกิจกรรมสัมมนาและงานเลี้ยงปิดโครงการ ดังนั้นโครงการนี้ทางสาขาวิชาฟิสิกส์จึงได้จัดขึ้นมาภายใต้ความร่วมมือระหว่างนิสิตและอาจารย์ และการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการการสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปราย และตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านหัวข้อวิจัยในสาขาวิชาฟิสิกส์ 2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นทั้งผู้พูดและผู้จัดสัมมนาทางวิชาการ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

เป้าหมายผลผลิต :

มีจำนวนผู้เข้าอบรมมากว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 200 คน

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารเรียนรวมหลังใหม่

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง