กีฬาภายในคณะ

โครงการ : กีฬาสีคณะเภสัชศาสตร์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเภสัชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิตได้ออกกำลังกาย

วัตถุประสงค์ :

1.มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลด้านสุขภาพ 2.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

จัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน

เป้าหมายผลผลิต :

มีร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 80

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารสงวนเสริมศรี(โดม)

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง