พิธีมอบเสื้อกาวน์

โครงการ : มอบเสื้อกาวน์ ก้าวสู่วิชาชีพ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสหเวชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วิชาชีพกายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ เป็นวิชาชีพที่มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ได้นั้นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับพันธกิจในการสร้างลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะสหเวชศาสตร์ ที่มุ่งผลลัพท์การเรียนรู้ ( Outcome Based Learning ) ให้นิสิตได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งวิชาชีพ และพร้อมที่จะเป็นนักกายภาพบำบัดและนักเทคนิคการแพทย์ที่ดีในอนาคต ดังนั้นงานกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัดโครงการ “มอบเสื้อกาวน์ ก้าวสู่วิชาชีพ” เพื่อปลูกฝังให้นิสิตตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เสริมสร้างนิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และพร้อมออกรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป ตามแผนกลยุทธ “ผลิตบัณฑิตด้านสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์รับใช้ชุมชนและพร้อมก้าวสู่สากล” ของคณะสหเวชศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อประชาชน 2. เพื่อให้เกิดความรัก และความภาคภูมิในวิชาชีพ 3. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดความมุ่งมั่น และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1. การมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2. การเล่าประสบการณ์รวมทั้งความภาคภูมิใจในวิชาชีพของรุ่นพี่ให้แก่รุ่นน้อง

เป้าหมายผลผลิต :

1. จำนวนของนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน 2. จำนวนของนิสิตชั้นปีที่ 1-2 ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1-2 ทั้งหมด 3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

สถานที่จัดกิจกรรม :

ณ UB 004 อาคาร 99 ปี

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง