วรรณกับสังคมไทยยุค 4.0

โครงการ : วรรณกับสังคมไทยยุค 4.0
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 8.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะศิลปศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

จัดนิทรรศการ

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ลานหน้าคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง