กีฬาภายในคณะ

โครงการ : สานสัมพันธ์นิติศาสตร์ MIS
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะนิติศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อสร้างความสันพันธ์อันดีระหว่างคณะนิติศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกาย ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีน้ำนักกีฬาและได้ทำงานเป็นทีม

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน ระหว่างนิสิตคณะนิติศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

เป้าหมายผลผลิต :

จำนวนผู้เข้าร่วม 720 คน

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารสงวนเสริมศรีและสนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง