พิธีมอบเสื้อกาวน์

โครงการ : กิจกรรมสวมเสื้อกาวน์ให้น้องประจำปี 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การจัดกิจกรรมรับเสื้อกาวน์ เป็นกิจกรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญกับเสื้อกาวน์ เนื่องจากเสื้อกาวน์นั้นมีความสำคัญมากในการทำการทดลองในห้องแลปปฏิบัติการ ที่จะต้องเจอกับสารเคมี และยังสามารถป้องกันอันตรายจากสารเคมีได้ในระดับหนึ่ง และกิจกรรมนี้ยังเป็นการพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพเหมาะสมให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 และเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร การควบคุมอารมณ์ การปรับตัวเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างนิสิตและคณาจารย์

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 2. สร้างเสริมทักษะการสื่อสาร การควบคุมอารมณ์ การปรับตัวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติ ร่วมงานกับผู้อื่น 3. เพื่อสร้างมิตรภาพที่ดี ระหว่างนิสิตและอาจารย์

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

มอบเสื้อกาวน์ให้น้องประจำปี 2561

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้อง CE10206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง