เสริมสร้างทักษะการดูนก

โครงการ : กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดูนกสำหรับแกนนำชมรมในชมรมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความต้องการหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมาใช้และเป็นเครื่องมือในการปฎิรูปประเทศ แต่ในทางตรงข้ามการที่นำทรัพยากรที่มีอยู่นำออกมาใช้โดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบตามมาก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆมากมาย อาทิ การลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรมการลดลงของถิ่นที่อยู่อาศัย จนกระทั่งนำไปสู่การสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การสำรวจถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยประเมินสถานภาพของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันว่าเป็นไปในทิศทางใด นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ประชาชนผู้สร้างและรับผลกระทบจากวิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพได้รู้ เข้าใจ และสามารถวางแผนการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อฝึกฝนทักษะการดูพฤติกรรมของนกได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี 2.เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีใจรักษ์และตระหนักในการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การดูนก

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง