เปิดโลกกิจกรรมของคณะ

โครงการ : เปิดโลกกิจกรรมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นิสิตมีจิตอาสาและพัฒนาศักยภาพตนเองตามความถนัดส่วนตัว

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

พรีเซนต์ชมรม

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อให้นิสิตมีจิตอาสาและพัฒนาศักยภาพตนเองตามความถนัด

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้อง CE27208

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง