รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

โครงการ : กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเภสัชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อมีสุชนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง