ไหว้ครูประจำคณะวิชา

โครงการ : พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเภสัชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิต 2. เพื่อให้นิสิตมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3. เพื่อให้นิสิตสามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง