ปฐมนิเทศและกินยาหม้อของนิสิตใหม่

โครงการ : พิธีปฏิญาณตนและกินยาหม้อ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเภสัชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และวางแผนการปฏิบัติตัวในรั้วมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิต 2. เพื่อให้นิสิตมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3. เพื่อให้นิสิตเคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 4. เพื่อให้นิสิตเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป็นกิจกรรมท่มุ่งเน้นให้นิสิตรู้จักการปรับตัวสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง