ประกวดดาว-เดือน คณะ

โครงการ : กิจกรรม ดาว-เดือน คณะแพทยศาสตร์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกและมีไหวพริบเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาใหม่ในหมู่คณะ เข้าร่วมการประกวดดาวเดือนระดับมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกและมีไหวพริบเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาใหม่ในหมู่คณะ เข้าร่วมการประกวดดาวเดือนระดับมหาวิทยาลัย

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การประกวด เพื่อแสดงทักษะและความสามารถในการแสดงออกของนิสิต

เป้าหมายผลผลิต :

1. นิสิตมีความกล้าแสดงออก 2. นิสิตมีทักษะในการอยู่ในสังคม

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง