กิจกรรมจิตอาสา

โครงการ : กิจกรรมจิตอาสา "น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก"
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 16.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

1. เพื่อให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 2. เพื่อให้นิสตรู้จักการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์ :

1. เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการวันมหิดล

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1. เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการวันมหิดล

เป้าหมายผลผลิต :

1.นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

สถานที่จัดกิจกรรม :

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง