วันมหิดล(พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน)

โครงการ : โครงการวันมหิดล
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศขึ้นมาเป็น "วันมหิดล" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์

วัตถุประสงค์ :

1.แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 2.เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณาสุขและแสดงบทบาทของแต่ละวิชาชีพ 3.ได้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง วันมหิดล

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

-การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย - การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน

เป้าหมายผลผลิต :

ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม

สถานที่จัดกิจกรรม :

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง