ปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการ : โครงการทำบุญและปฐมนิเทศสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (2561)
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 8.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้บุคลากร และนิสิต เกิดความรักและรู้สึกผูกพันกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรและนิสิตในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดทั้งเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ด้วยเหตุสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจึงได้จัดให้มีโครงการทำบุญและพัฒนาสาขาวิชาขึ้น

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนิสิตในสาขาวิชาฯ 2. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสาขาวิชาฯ 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภายในสาขาวิชาฯ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ทำบุญทางศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เป้าหมายผลผลิต :

ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภายในสาขาวิชาฯ

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง