ไหว้ครูประจำคณะวิชา

โครงการ : กิจกรรมไหว้ครู ภายใต้โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

การไหว้ครูถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการไหว้ครูขึ้นทุกปี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นิสิต ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย

วัตถุประสงค์ :

9.1 เพื่อให้นิสิตรำลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ 9.2 เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 9.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู – อาจารย์กับนิสิต

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

10.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 10.2 จัดเตรียมงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละฝ่าย 10.3 ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 10.4 ดำเนินกิจกรรมไหว้ครู - พิธีไหว้ครู และผูกข้อมือรับขวัญนิสิตใหม่ - พิธีมอบรางวัลนิสิตเรียนดี

เป้าหมายผลผลิต :

11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ) - นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม : ไม่ต่ำกว่า 200 คน 11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ - อัตราความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 - ผลประเมินระดับคุณภาพความสำเร็จในการดำเนินงาน : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 - ผลประเมินระดับคุณภาพของนิสิตมีสุนทรียภาพ : ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 - ผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ : ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องประชุมเมืองพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง