เปิดโลกวิทยาศาสตร์

โครงการ : นิสิตช่วยงานเปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2561 (ครั้งที่ 16)
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 18.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง