ไหว้ครูประจำคณะวิชา

โครงการ : คุรุปูจา ไหว้สาปารมี(ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์)ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 4.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อแสดงความเคารพแด่ครูบาอาจารย์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดกิจกรรมไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อแสดงความเคารพแด่ครูบาอาจารย์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องภูกามยาว 3

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง