สานสัมพันธ์น้องพี่

โครงการ : โครงการสานสัมพันธ์นิสิตใหม่คณะแพทยศาสตร์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 16.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การจัดทำโครงการสานสัมพันธ์นิสิต คณะแพทยาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2661 เป็นการจัดทำเพื่อให้นิสิตใหม่ ได้มีการเรียนรู้และปรับตัวชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเรียนปรับฐานความรู้วิชาชีพ ซึ่งจะทำให้นิสิตได้รู้จัก กับเพื่อนนิสิตในชั้นปีเดียวกัน และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับนิสิต พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความรู้จักกับรุ่นพี่ ภายในคณะ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นน้อง

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนปรับความรู้พื้นฐานวิชาชีพ 2. เพื่อเกิดความรักสามัคคีในกลุ่มนิสิต 3. เพื่อให้นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องได้เกิดความรู้จักและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

กิจการนิสิตใหม่ พบปะ รุ่นพี่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

เป้าหมายผลผลิต :

ทำให้นิสิตรู้จักเพื่อนในกลุ่มชั้นปี และรุ่นพี่ เพื่อให้เกิดความรักและสามัคคีกันภายในคณะและสถาบัน

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะแพทยศาสตร์ และ หอประชุมพญางำเมือง

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง