ไหว้ครูประจำคณะวิชา

โครงการ : โครงการไหว้ครูและรับติ้ง ไทด์คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะนิติศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้ และคำสอนต่างๆ

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้นิสิตรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

จัดทำพานเพื่อไหว้ครู

เป้าหมายผลผลิต :

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 350

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง