ไหว้ครูประจำคณะวิชา

โครงการ : โครงการไหว้ครู-ปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

"ครู" มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคำว่าครุ(คะ-รุ) ที่แปลว่า "หนัก" อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และลำบากไม่น้อยเพื่อที่จะให้ คน ๆ หนึ่งเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น "ครู" จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยดังนั้น "ครู" จึงเป็นบุคคลสำคัญที่เราทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านด้วยเหตุนี้เอง "การบูชาครู" หรือ "การไหว้ครู" จึงเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย เช่น กระบี่กระบอง ชกมวย ดนตรี นาฏศิลป์ ตลอดจนการเรียนหนังสือ เป็นต้น ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพก่อนที่จะเริ่มเรียนหรือเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ดำเนินโครงการไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตือนเพื่อให้นิสิตระลึกถึงครู อาจารย์อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติตนแต่สิ่งที่ดีงามอยู่ในศีลธรรมจรรยาตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครู อาจารย์และเพื่ออาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประพฤติตนของนิสิตให้อยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคณะวิทยาศาสตร์ “มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา” ทั้งนี้ยังเป็นการพบปะและทำความรู้จักระหว่างให้อาจารย์และนิสิตต่างสาขาในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสทำความรู้จักกันซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว ความสามัคคี และรักใคร่ปรองดองกัน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 2. เพื่อเตือนนิสิตระลึกถึงครู อาจารย์อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติตนแต่สิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยาตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครู อาจารย์ 3. เพื่อให้อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประพฤติตนของนิสิตให้อยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้อาจารย์และนิสิตต่างสาขาในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว ความสามัคคี และรักใคร่ปรองดองกัน

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

UB001

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง