ค่ายธรรมะ

โครงการ : ธรรมะสัญจร
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 10.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสหเวชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ เยาวชนไทยในปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รู้จักแต่โลกส่วนตัวของตนเอง ก่อให้เกิดความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตตามลำพัง นอกจากนี้ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา อันเนื่องมาจากความฟุ้งเฟ้อในการบริโภควัตถุ เช่น ปัญหาทางเพศ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการติดเกมส์คอมพิวเตอร์จนเสียการเรียน ทำให้ประเทศของเรามีจำนวนเยาวชนที่ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ คณะสหเวชศาสตร์ จึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้พุทธศาสนาในการขัดเกลาและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้รับการฝึกฝนตนเองให้รู้จักการเสียสละ มีความภาคภูมิใจในการทำความดี มีศีลธรรม มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างนิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีกระบวนการพัฒนาให้มีประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีและมีคุณภาพของสังคม

วัตถุประสงค์ :

1)เพื่อส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาและทำนุบำรุงพุทธศาสนา 2)เพื่อพัฒนานิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ เป็นผู้มีความเพียร ความอดทน ความเสียสละ และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อสังคม

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1)การอบรมและรับฟังการบรรยายธรรมะ 2)การฝึกปฏิบัติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ การเจริญปัญญา 3)การบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการพัฒนาวัด

เป้าหมายผลผลิต :

1)จำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 40 คน 2)คะแนนการประเมินตนเองเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อคุณภาพของการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์โครงการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

สถานที่จัดกิจกรรม :

วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง